Šikanuje vás nadriadený alebo kolegovia? V tomto príspevku sa dozviete, aké možnosti riešenia máte. Zamestnávatelia sa dočítajú, aké dôsledky má šikana na pracovisku na firmu a čo by mohli robiť.

Šikanu, ktorú môžeme nazvať aj obťažovanie, rieši zákon o rovnakom zaobchádzaní známy ako antidiskriminačný zákon. Podľa neho je obťažovanie také správanie “v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia a ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti”. 

Obťažovanie je formou diskriminácie a zákon ho zakazuje. Podľa zákona zároveň treba aj prijímať preventívne opatrenia proti diskriminácii a teda aj obťažovaniu. 

Na pracovisku rozoznávame bossing, teda obťažovanie zo strany nadriadených voči podriadeným a mobbing, kedy zamestnanca šikanuje jeden kolega alebo skupina kolegov. 

Ak niečo z uvedenej definície zažívate, pravdepodobne ste obeťou šikany na pracovisku. Aké máte možnosti riešenia situácie?

Možnosti riešenia pre obete šikany

Prvou možnosťou je začať priamo na pracovisku, na oddelení ľudských zdrojov alebo HR, ak také máte a podať sťažnosť u zamestnávateľa. Ďalšou možnosťou obrany proti šikane je obrátiť sa so sťažnosťou na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo podať podnet na Slovenský inšpektorát práce

Ďalšia možnosť je podať žalobu na súde. Žalobou sa obete diskriminácie môžu domáhať, aby ten, kto porušil zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania a napravil protiprávny stav. Môže žiadať primerané zadosťučinenie a aj náhradu v peniazoch.

Organizáciou na ochranu práv obetí diskriminácie je na Slovensku podľa zákona Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Zabezpečuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a zastupuje ich v právnych sporoch v súvislosti s diskrimináciou.

Obete šikany, alebo vo všeobecnosti diskriminácie, môžu nájsť potrebné informácie okrem stránok spomenutých inštitúcií napríklad aj na stránke diskriminacia.sk od združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Pomôcť môže mediácia

Ďalšia možnosť riešenia v prípade šikany na pracovisku je mediácia. V rámci mediácie je priestor na to, aby človek, ktorý diskrimináciu zažíval, vysvetlil, čo konkrétne prežíval a aké následky naňho malo diskriminačné správanie. Osoby, ktoré šikanujú, si často neuvedomujú, že ich správanie je nevhodné a niekomu ubližuje, prípadne nevidia všetky dôsledky svojho správania. 

Zároveň ten, kto diskriminoval, môže vysvetliť situáciu zo svojho pohľadu. Možno konal najlepšie ako vedel, nemal potrebné manažérske či komunikačné zručnosti, prípadne sám čelil tlaku vedenia alebo vlastnej neistote a strachom. 

Zistite viac o pracovnej mediácii

Výsledkom takejto mediácie môže byť okrem vysvetlenia situácie aj zadosťučinenie, napríklad vo forme ospravedlnenia. Mediácia sa zameriava aj na budúcnosť. Výsledkom mediácie je aj súbor pravidiel, aby k šikane v budúcnosti nedochádzalo. Z týchto pravidiel môže benefitovať celá firma.

Motiváciou zamestnávateľa vstúpiť do takejto mediácie môže byť snaha o zachovanie dobrého mena firmy, keď vec vyrieši v dôvernom procese namiesto toho, aby sa prípad dostal na súd či k iným inštitúciám. 

Motiváciou k mediácii môže byť aj snaha udržať si dobrých zamestnancov, ktorí by mohli firmu kvôli zlému zaobchádzaniu opustiť. V čase, kedy je stále zložitejšie nájsť kvalitných ľudí, môže byť pre nich dobrá firemná kultúra atraktívna. Je to dobrý signál voči zamestnancom aj voči potenciálnym záujemcom o prácu vo firme.

Šikana na pracovisku má vážne dôsledky

Medzi dôsledky mobbingu, bossingu a všeobecne zlých vzťahov na pracovisku, ktoré pre firmu vyplývajú, patria:

  • sťažnosti zamestnancov, žiadosti o preloženie na iné oddelenie či výpovede
  • znížená motivácia, lojalita, kolegiálnosť
  • zvýšené absencie a chorobnosť
  • znížená produktivita, keď ľudia namiesto toho, aby si v tíme pomáhali, si navzájom podrážajú nohy, nedôverujú si, pracujú v strachu
  • zhoršenie reputácie – reči o zlom zaobchádzaní môžu prostredníctvom zamestnancov presiaknuť von z firmy a potenciálny záujemca o prácu si rozmyslí, či v takej firme chce pracovať. Okrem toho sa problém môže dostať na súd, kde súdne pojednávania sú verejné a tiež do médií
  • strata času a energie na riešenie zlých medziľudských vzťahov na úkor práce
  • finančné straty

Jednoducho povedané, ľudia neradi chodia do práce, ak ich tam niekto šikanuje, ak sa tam stretávajú s manipuláciou, ponižovaním, zhadzovaním a podobne. Nie je dlhodobo udržateľné pracovať v takom prostredí bez trvalejšej ujmy. Namiesto práce premýšľajú nad tým, ako to riešiť, prípadne, ako zo zamestnania odísť. Môže im to spôsobiť dlhodobú ujmu, ktorú potom riešia u odborníkov, čo vyžaduje financie.

Firemný ombudsman ako pomoc pre manažéra aj celú firmu

Manažéri často nevedia, ako takéto situácie riešiť, nemajú na to čas, priestor a často ani potrebné znalosti a zručnosti. Často situáciu zľahčujú alebo odsúvajú. Navyše, zamestnanec, na ktorého sa ostatní sťažujú za jeho správanie, sa zdá byť nenahraditeľný pre jeho skúsenosti a kvality. Manažéri si neuvedomujú, že nemožno oddeliť pracovný výkon od sociálnych zručností. Situácia sa časom zhoršuje. Pritom existujú možnosti a odborníci, ktorí sa oblasti vzťahov na pracovisku venujú. Nečakajte a konajte hneď, kým je problém malý a jeho riešenie jednoduchšie.

Prečítajte si všetko o mediácii na jednom mieste

Možnosťou je mať firemného ombudsmana. Je to nezávislá osoba, na ktorú sa môžu zamestnanci anonymne obrátiť s podnetmi. Firemný ombudsman pôsobí aj preventívne, keď si všíma problematické situácie, ktoré majú potenciál viesť ku konfliktom. Vedenie ich v spolupráci s ombudsmanom môže riešiť hneď v zárodku. Firemný ombudsman pomáha riešiť existujúce problémy a nastavovať pravidlá do budúcnosti. Zamestnanci oceňujú možnosť anonymne sa obrátiť na osobu nezávislú na firemnej štruktúre. Firemný ombudsman je znakom dobrej firemnej kultúry a záujmu vedenia o spokojnosť zamestnancov. 

Firma môže mať tiež zmluvu s externým mediátorom, ktorý je zamestnancom a vedeniu k dispozícii v dohodnutých dňoch. S mediátorom môžu zamestnanci riešiť spory na pracovisku medzi sebou navzájom alebo medzi zamestnancami a vedením.

V tomto príspevku sme si predstavili, čo je obťažovanie alebo šikana na pracovisku, aké možnosti ochrany majú dotknutí zamestnanci, aké dôsledky plynú pre firmy a tiež možnosti, ktoré má vedenie. Písali sme o prevencii aj riešení situácií, ktoré už vznikli. 

Prečítajte si aj ↗

Základné informácie o mediácii na jednom mieste.