Rodičia, ktorých manželstvo alebo partnerstvo sa končí, často hľadajú spôsoby, ako sa rozísť slušne a čo najšetrnejšie voči deťom. Jedným zo spôsobov je prísť na pojednávanie s hotovou rodičovskou dohodou.

Manželstvo môže rozviesť iba súd na návrh jedného z manželov. Nemôže to teda spraviť mediátor ani iná osoba okrem sudcu. V prípade, že sú v manželstve maloleté deti, súčasťou rozsudku o rozvode bude aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k deťom na čas po rozvode. Na súd sa ohľadom detí môžu obrátiť aj nezosobášení rodičia, ktorí sa rozchádzajú.

Aké majú rodičia možnosti?

Prvou možnosťou je nechať sudcu, aby o vašom porozvodovom alebo porozchodovom usporiadaní rozhodol.

Čo ale môžete urobiť pre hladší, rýchlejší a lepší priebeh rozvodu, je pripraviť si takzvanú rodičovskú dohodu vopred. Môžete tak spraviť sami, prípadne s asistenciou právnych zástupcov či pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo mediátora.

Rodičovská dohoda sa predkladá súdu na schválenie, aby bola vykonateľná. Sudca preskúma, či je v súlade s najlepším záujmom dieťaťa. Dohoda spísaná s odborníkom je preto dobrá voľba.

Čo má obsahovať rodičovská dohoda?

Predovšetkým určenie, ktorému rodičovi bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne aj úpravu styku s druhým rodičom alebo či bude v striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov a ako bude taká starostlivosť prebiehať. Okrem toho aj určenie výšky výživného, ak ho treba určiť. Deťom by rozvodom nemala výraznejšie klesnúť životná úroveň.

Čo skúma súd?

Najdôležitejším aspektom rodičovskej dohody, na ktorý prihliada súd aj mediátor (a mal by tak robiť každý odborník pracujúci s prípadmi týkajúcimi sa detí), je záujem dieťaťa.

Ide o faktory ako starostlivosť, bezpečie, stabilita prostredia; ochrana dôstojnosti, duševného, telesného a citového vývinu, zdravia; podmienky na zachovanie identity, na rozvoj schopností a vlôh; názor dieťaťa; podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami; a podobne.

Vždy musíme zvážiť, či dohoda toto spĺňa. Napríklad odpovedať na takéto a podobné otázky: bolo by v záujme dieťaťa, aby sa v rámci striedavej starostlivosti presúvalo do 200 km vzdialeného bydliska druhého rodiča a malo dve školy? Bolo by v jeho záujme, ak by druhého rodiča videlo, napríklad iba raz za mesiac na pár hodín?

V ktorom momente v rámci súdneho konania prichádza rad na predloženie dohody?

Dohoda sa môže poslať spolu s návrhom na rozvod. Môže vzniknúť počas informatívneho výsluchu na súde pred začiatkom prvého pojednávania s asistenciou súdneho úradníka. Rodičia ju tiež môžu predložiť na prvom pojednávaní. Ak sa už pojednávanie začalo, ale rodičia dohodu ešte nemajú, stále je možné, že im mediáciu odporučí sudca. Rodičia sa môžu počas súdneho procesu aj sami rozhodnúť pre mediáciu a požiadať sudcu o odročenie pojednávania. Sudca v prípade záujmu rodičov o využitie mediácie odročí pojednávanie, aby dal dostatočný časový priestor na mediáciu.

Prečo si spraviť rodičovskú dohodu, keď to môžete nechať na rozhodnutí súdu?

Rodičia najlepšie poznajú svoje deti aj svoju situáciu. Aj po rozpade partnerského vzťahu naďalej ostávajú rodičmi so všetkým, čo k tomu patrí a sú tými najpovolanejšími rozhodnúť, ako budú v budúcnosti žiť. V neposlednom rade, ak dohoda vychádza z ich vôle, vytvára to najlepšie predpoklady na to, aby im to spolu fungovalo.

Na niektorých súdoch uplatňujú tzv. Cochemský model, ktorý je založený na spolupráci jednotlivých zaangažovaných profesií. Tie sa snažia spoločne motivovať rodičov k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoje deti a pomáhajú im pri tom.

Prečo si zvoliť mediáciu

Mediátor je odborník na komunikáciu a riešenie sporov. Usmerní priebeh rozhovoru od hádok a výčitiek smerom ku konštruktívnemu hľadaniu riešenia, ktoré bude najlepšie pre deti aj rodičov. Pomôže nájsť rodičom čo najlepší balans medzi potrebami, záujmami a možnosťami rodičov a potrebami detí. Zároveň vie, ako má dohoda vyzerať po formálnej aj obsahovej stránke, aby ju mohol schváliť súd.

Do mediačnej dohody môžete zakomponovať množstvo vecí nad rámec toho, čo by vám určil súd. Napríklad ako sa budú deti stretávať s inými členmi rodiny; ako sa dohodnete na výbere školy; ako budete oslavovať narodeniny; aké budete dieťaťu kupovať dary; ako budete platiť školské výlety; kto sa bude starať o domáce zvieratko; ako budete pred dieťaťom hovoriť o druhom rodičovi; ako sa budete o dieťati navzájom informovať; kto bude s dieťaťom chodiť k lekárovi, atď., všetko, čo považujete za podstatné. Súd tieto „nevykonateľné“ položky nemusí prevziať do rozsudku, ale pre vás, keďže ste sa na nich zhodli, sú záväzné a môžu pomôcť eliminovať nezhody.

Dobrý mediátor pamätá aj na nečakané situácie ako sú choroba rodiča či služobná cesta.

Dohoda je formulovaná veľmi presne, aby všetci vedeli, čo sa od nich očakáva a čo sa bude diať, aby sa zmenšil priestor na nezhody.

Aj keď je rozvod jednou z najťažších udalostí, ktoré sa nám v živote môžu udiať, o to zvlášť, keď máme deti, ukončím tento príspevok pozitívnym posolstvom.

Škoda sa už stala, ale stále môžete ovplyvniť, čo si z toho deti do života zoberú. Čo sa deti v tejto situácii naučia? Že ich rodičia, napriek tomu, že od seba odchádzajú, sa vedia spolu dohodnúť, navzájom sa rešpektovať a mať korektné vzťahy. Toto je žolík, ktorý im napriek všetkým negatívam môžete do života odovzdať.