Etický kódex predstavuje súhrn morálnych noriem, hodnôt a princípov, ktoré by mal dodržiavať každý mediátor. Etický kódex udáva štandardy a usmerňuje interakciu správania sa k sporiacim stranám, ku kolegom. Mediátor sa stáva akceptovaním etického kódexu profesionálom, ktorý ctí mediáciu, spoločenské normy, hodnoty a princípy.

Etický kódex mediátora stanovuje požiadavky kladené na profesionálny a morálny kredit vykonávateľa mediácie ako jedného z najefektívnejších alternatívnych prostriedkov riešenia konfliktov a sporov. Poslanie mediátora, ako profesionálne vyškoleného sprostredkovateľa pre ukončenie sporu alebo konfliktu, zapísaného v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, je pomôcť tomuto procesu všetkými prostriedkami, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Jeho výsledkom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody.

Etický kódex stanovuje profesionálne významné požiadavky na výkon mediátorskej profesie.

Vzťah mediátora k stranám sporu

Mediátor poučí strany pred samotnou mediáciou o tom, že:

 • ich účasť na mediácii je dobrovoľná,
 • môžu kedykoľvek mediáciu prerušiť, ukončiť,
 • dohodnuté riešenie pri mediácii vychádza zo slobodnej vôle oboch zúčastnených strán,
 • služba mediátora je službou spravidla odplatnou a dohodne zo stranami podmienky jej poskytnutia, informuje o svojej sadzbe,
 • mediátor nerozhoduje,
 • úlohou mediátora je viesť strany k uzatvoreniu dohody,
 • informácie prednesené v rámci mediácie sú dôverné.

Vedenie mediácie mediátorom

 

Počas mediácie mediátor:

 • nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, príp. s každou stranou zvlášť,
 • vedie spravodlivo a svedomito strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie predmetu sporu,
 • môže vypracovať návrh mediačnej dohody,
 • spolu so stranami posudzuje vhodnosť sporného prípadu na mediáciu,
 • zvažuje svoje jednotlivé intervencie do procesu mediácie,
 • zabezpečuje pre obe strany rovnaké podmienky, vytvára ovzdušie dôvery,
 • informácie, ktoré získal pri osobitnom rokovaní s jednou stranou môže oznámiť druhej strane len po predchádzajúcom súhlase strany, ktorá túto informáciu poskytla,
 • môže mediáciu prerušiť, ukončiť ako zo zákonných dôvodov, tak aj vtedy, ak sa zúčastnené strany chovajú nedôstojne ako k sebe vzájomne, tak aj k osobe mediátora,
 • zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených počas mediácie od sporových strán, tak i po nej, s výnimkou prípadov, kedy ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.

Vzťah mediátora k iným mediátorom

Mediátor:

 • nezasahuje do sporu, ktorý je už mediovaný iným mediátorom, pokiaľ sa o tom s mediátorom i so sporovými stranami nedohodne,
 • rešpektuje kompetenciu a zodpovednosť iných mediátorov; nikdy sa nevyjadruje k neukončenej mediácii vedenej iným mediátorov,
 • správa sa k iným mediátorom korektne a kolegiálne; prípadný odlišný názor na mediáciu dáva najavo len vtedy, ak kolega prejaví o to záujem alebo ak je v postavení v ktorom je kompetentný podať o práci kolegu svoje hodnotiace stanovisko.

Záväzky mediátora k profesii

 • mediátor sa prezentuje kvalitným výkonom svojho povolania, pričom pri reklame a získavaní klientov je potrebné zachovať jej striedmosť a musí vychádzať z pravdivých skutočností o osobe a výsledkoch práce mediátora.
 • mediátor sa priebežne vzdeláva v oblasti, pre ktorú je kvalifikovaný skúsenosťami, alebo výcvikom, pričom neustále skvalitňuje svoju praktickú mediáciu.
 • mediátor by mal pri každej mediácii zvážiť, či je kompetentný mediovať ten ktorý prípad, ak jeho praktické skúsenosti, alebo výcvik nesúvisia s mediovaným sporom.
 • mediátor môže svoje skúsenosti mediátora plne využívať ako účastník rôznych profesionálnych združení, spolkov mediátorov zameraných na skvalitnenie práce mediátorov a zlepšenie výsledkov mediácie, jej propagácie medzi laickou verejnosťou.