Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba je osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľom je:

Mgr. Adriana Fischer
Mediátorka zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 2029
Sídlo: Galvaniho 16600/25A, 821 04 Bratislava
IČO: 53538188
DIČ: 1080167110
Telefón: 0948 912 079
Email: fischer@rieseniedohodou.sk
www.rieseniedohodou.sk
Zodpovedná osoba: nie je vymenovaná

Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči dotknutým osobám podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi nasledovnými zásadami podľa GDPR:

 • zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť – osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe
 • obmedzenie účelu – osobné údaje musia byť  získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi
 • minimalizácia údajov – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú
 • správnosť – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia
 • minimalizácia uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • integrita a dôvernosť – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení
 • zodpovednosť – prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s uvedenými zásadami a musí vedieť tento súlad preukázať

Dotknutými osobami, ktorých sa táto informácia týka, sú záujemcovia o služby prevádzkovateľa, iniciátor mediácie, protistrana, iné osoby zúčastnené na mediácii, osoby prezerajúce si internetové stránky prevádzkovateľa, adresáti priameho marketingu.

Účelom a právnymi základmi spracovania osobných údajov sú:

 • Výkon mediácie a iných zákonom stanovených činností mediátora – právnym základom je splnenie zákonných povinností podľa zákona č. 420/2014 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o osobné údaje nevyhnutné na zabezpečenie procesov vedúcich k začatiu mediácie (podanie žiadosti o mediáciu osobne v kancelárii prevádzkovateľa, telefonicky, emailom alebo vyplnením kontaktného formulára na webovom sídle prevádzkovateľa, poskytnutie informácií a dokumentov súvisiacich so sporom, ktoré sú nevyhnutné na dôkladné oboznámenie sa mediátora so sporom, kontaktné údaje protistrany za účelom jej prizvania k mediácii), uzatvorenie dohody o začatí mediácie, výkon mediačnej činnosti a vedenie a archiváciu knihy mediácií
 • Zmluvy, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba – právnym základom spracúvania osobných údajov s účelom uzatvorenia zmluvy je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • Marketing a propagácia – právnym základom je oprávnený záujem mediátora na informovaní existujúcich alebo bývalých klientov o poskytovaných službách; v prípade oslovovania potenciálnych klientov je právnym základom ich súhlas so spracovaním osobných údajov udelený na tento účel
 • Prevádzkovanie internetovej stránky – právnym základom je oprávnený záujem na získavaní nových klientov a záujem na informovaní verejnosti o mediácii a poskytovaných službách; právnym základom je aj plnenie informačných povinností podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a informačných povinností podľa zákona č. 420/2014 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Vedenie účtovnej agendy prevádzkovateľom – právnym základom je splnenie zákonných povinností podľa príslušných zákonov
 • Realizácia výkonu uplatnených práv dotknutých osôb – právnym základom je splnenie zákonných povinností v zmysle kapitoly III GDPR
 • Iné účely nad rámec zákonných povinností – pri spracúvaní takýchto údajov sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby v súlade s GDPR

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Osobné údaje dotknutej osoby môžeme poskytnúť sprostredkovateľovi, t. j. osobe, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa na základe jeho poverenia podľa písomnej zmluvy, napríklad s účelom vedenia účtovníctva pre prevádzkovateľa.

Osobné údaje v rámci výkonu mediácie poskytneme tretím osobám iba s vedomím dotknutej osoby.

Osobné údaje nebudú zverejnené.

Cezhraničný prenos osobných údajov do iného členského štátu EÚ ani do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

Dobu uchovávania stanovujú právne predpisy nasledovne:

Kniha mediácií, dohody o začatí mediácie, mediačné dohody, zápisnice a súvisiace dokumenty sa podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii uchovávajú počas trvania zápisu prevádzkovateľa v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a päť rokov po jeho vyčiarknutí z registra mediátorov.

Dokumenty v súvislosti s vedením účtovníctva sa uchovávajú podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Na uchovávanie ostatných osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že štandardne sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov, rozsah ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Konkrétne sa takýmito opatreniami zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.

Právo na prístup – osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva aj o spôsoboch spracúvania. Osobné údaje budú poskytnuté v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiada o listinnú podobu.

Právo na opravu – prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov. V prípade, že si ako dotknutá osoba myslíte, že údaje, ktoré o vás prevádzkovateľ spracúva, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte prevádzkovateľa, aby údaje upravil, aktualizoval alebo doplnil.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie jej osobných údajov, napríklad v prípade, ak už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností môže dotknutá osoba požiadať prevádzkovateľa, aby prestal používať jej osobné údaje, napríklad v prípade, keď si myslí, že môžu byť nepresné alebo že ich už prevádzkovateľ nepotrebuje využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností môže dotknutá osoba požiadať prevádzkovateľa  o prenos osobných údajov tretej strane. Týka sa to len údajov získaných na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je osoba jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. Pri podaní námietky v prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané.

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to elektronicky, poštou na adresu sídla prevádzkovateľa, písomne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe spracúval.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – dotknutá osoba, ak sa domnieva, že jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne – poštou alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa Galvaniho 25/A, 821 04 Bratislava alebo na elektronickej adrese fischer@rieseniedohodou.sk.

Prevádzkovateľ uľahčuje výkon práv dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť najneskôr do jedného

mesiaca od doručenia jej žiadosti:

 • informácie ohľadom prijatých opatrení týkajúcich sa jej žiadosti, alebo
 • o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy, alebo
 • o skutočnosti, že predlžuje lehotu na vybavenie žiadosti vrátane dôvodov tohto predĺženia. Mesačnú lehotu na vybavenie žiadosti je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť, a to maximálne o ďalšie dva mesiace.

Všetky informácie, ktorými si prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči dotknutej osobe aj informácie týkajúce sa uplatnených práv dotknutou osobou poskytuje prevádzkovateľ bezplatne. V prípade neprimeraných a neodôvodnených žiadostí, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať úhradu administratívnych nákladov spojených s vybavením žiadosti alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Prevádzkovateľ znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.

Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo “kúsky kódu”, nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” – rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookie), iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok (permanent cookie)

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku.

Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Používajú sa tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby.

Aké cookies používame?

Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics – Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu.

Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google AdWords – Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, pričom odmietnuť cookies môžete tu.

Vaše voľby

Existuje viacero možností, ako spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri využívame cookies a podobné technológie:

Nastavenia prehliadača: hoci väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktorým akceptujú cookies, ich nastavenia umožňujú, aby ste si vymazali alebo odmietli cookies. Musíme vás však upozorniť, že v tomto prípade nemusia niektoré poskytované služby riadne fungovať.

Ak chcete získať viac informácií o ovládacích prvkoch súborov cookie vo svojom prehliadači, kliknite nižšie na odkaz pre váš prehliadač.

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

Tretie strany:
na obmedzenie cookies sa dajú využiť riešenia tretích strán, na príklad na stránke optout.aboutads.info.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na fischer@rieseniedohodou.sk