V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aký je rozdiel medzi mediáciou a poradenstvom a z ktorej z týchto služieb budete mať vo vašej situácii najväčší osoh.

Mediácia je vlastne riadený rozhovor dvoch alebo viacerých osôb, ktorým pomáha mediátor. Osoby majú medzi sebou nejaký spor, ktorý potrebujú vyriešiť vzájomnou mimosúdnou dohodou. Zvyčajne stoja ich záujmy proti sebe, jeden je akoby na jednej strane a druhý na druhej, preto im hovoríme aj strany sporu. Mediátor stojí medzi nimi. Jeho úlohou je pomôcť im opustiť vyhranené pozície a zmeniť ich nahliadanie na spor. Namiesto toho, aby stáli každý na opačnom brehu, mediátor im pomôže priblížiť sa a nájsť riešenie vyhovujúce obom.

Výsledkom mediácie môže byť vzájomná dohoda, či už komplexná, ktorá rieši všetky aspekty sporu, alebo čiastková, ak sa účastníci dohodnú iba v časti predmetu sporu. Môže skončiť aj nedohodou, čo nutne nemusí znamenať neúspech mediácie. Mediácia je hodnotná aj bez dosiahnutia mediačnej dohody preto, že na nej máte možnosť povedať svoj pohľad na vec a vypočuť si pohľad toho druhého a môžete o tom diskutovať v inej atmosfére a iným spôsobom ako keby ste na to boli iba dvaja. Benefitom mediácie je niekedy už to, že sa vôbec rozprávate, pretože to v mnohých prípadoch nie je samozrejmosť. Stáva sa, že účastníci mediácie nepotrebujú “oficiálny” papier a stačí im, že veci prediskutovali a dohodli sa ústne.

Mediácia je dobrovoľná. Dokonca aj vtedy, keď vám účasť na mediácii odporúčali na súde alebo na úrade práce. S účasťou na mediácii musia súhlasiť všetky zúčastnené strany. Ktokoľvek z účastníkov mediácie môže mediáciu ukončiť v ktorejkoľvek jej fáze aj bez udania dôvodu. Ak jedna strana s mediáciou nesúhlasí, mediácia sa nemôže uskutočniť.

Tu prichádza priestor pre poradenstvo

Na individuálnom poradenstve, ako nám hovorí už jeho názov, sa zúčastňuje iba jeden účastník. Poradca s ním vedie rozhovor využitím techník efektívnej komunikácie. Je to podobné, ako pri mediácii, iba “odpadajú” záujmy stojace proti sebe a vzájomná konfrontácia. Poradca sa sústredí na účastníka a jeho problém, s ktorým potrebuje poradiť.

Poradenstvo je vlastne skratka. Tam, kam potrebujete, prídete skôr, než by ste tam došli sami. A výsledok bude lepší. Kým pri mediácii hovoríme o výsledku v podobe mediačnej dohody či už ústnej, písomnej, čiastkovej alebo kompletnej, výsledkom poradenstva je, že viete, ako máte ďalej postupovať, aby ste vyriešili, čo vás trápi. Poradca vám pomôže identifikovať možnosti, ktoré máte, zvážiť všetky okolnosti, vybrať si tú najlepšiu a pripraviť sa na možné konzekvencie vášho výberu. Mediátor primárne nie je na to, aby klientom radil. Môže sa k veci vyjadriť, iba ak ho o to strany mediácie požiadajú, ak sa obe na tom zhodnú a ak má o danej veci vedomosti. 

Ďalším priestorom pre poradenstvo môžu byť situácie, ktoré nie sú vhodné na mediáciu. Napríklad, ak je vo vzťahu zjavná nerovnováha síl, ak jeden z účastníkov má problémy s užívaním návykových látok, ktoré by znemožňovali jeho účasť na mediácii alebo ak je vo vzťahu domáce násilie. Tieto okolnosti nemusia nutne diskvalifikovať možnosť mediácie. Mediátor každý prípad individuálne posudzuje a berie do úvahy všetky dôležité skutočnosti. Aj v takýchto prípadoch, kde mediácia nie je možná, môže účastník, ktorý má záujem riešiť problém, pokračovať v jeho riešení ako jednotlivec s pomocou poradcu a zvoliť si poradenstvo.

Môže byť mediátor poradcom?

Mediácia sa vykonáva na základe zákona č.420/2004 o mediácii a je teda podnikaním podľa osobitného predpisu alebo inak povedané slobodným povolaním. Mediátor musí splniť podmienky, aby mohol absolvovať odbornú prípravu na výkon povolania mediátora. Musí úspešne zložiť skúšku, zapísať sa do zoznamu mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a musí sa povinne priebežne vzdelávať. Naproti tomu poradenstvo sa poskytuje na základe živnostenského oprávnenia. 

Môže byť mediátor v tom istom spore aj poradcom? Podľa zákona teoreticky áno, pokiaľ by radil osobe, ktorá o mediáciu požiadala. Dôležitá informácia zo zákona o mediácii: “mediátor nesmie vykonať mediáciu v spore, ak v tom istom spore alebo v spore s ním súvisiacom poskytol právne služby, notárske služby alebo poradenstvo a odbornú pomoc inej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o vykonanie mediácie žiada.”

Zhrňme si to. Mediácia nám pomôže vtedy, ak máme nejaký spor, ktorý je na mediáciu vhodný a obaja s mediáciou súhlasíme. Výsledkom je, že sa veľa vecí dozvieme, vyrozprávame sa a nahliadneme na veci inými očami. Niekedy je výsledkom aj mediačná dohoda, ktorá môže byť ústna, písomná, čiastková alebo kompletná. Môže sa stať exekučným titulom, ak ju dáme schváliť ako zmier pred súdom alebo dáme spísať formou notárskej zápisnice. Na základe mediačnej dohody môže byť v prípade potreby vykonaný aj zápis do katastra nehnuteľností.

Poradenstvo využívame vtedy, ak si sami nevieme dať rady, nechceme strácať čas a chceme sa poradiť s niekým, kto nás usmerní. V tomto prípade nám neradí mediátor, ale poradca, ktorý má na to živnostenské oprávnenie. Pracuje nie s dvomi či viacerými účastníkmi, ale s jednotlivcom. Môžeme ho využiť aj vtedy, keď mediácia nie je možná, napríklad z dôvodu, že jedna strana o ňu nemá záujem alebo že prípad nie je vhodný na mediáciu.

Ako zistím, čo by bolo pre mňa najlepšie v mojom konkrétnom prípade? Príďte na konzultáciu.

Prečítajte si aj ↗

Základné informácie o mediácii na jednom mieste.