Mediácia trvá maximálne pol roka a vyjde vás niekoľko stoviek eur. Súdne konanie môže trvať roky a jeho cena môže byť astronomická. Ak zvažujete podanie žaloby na súd, nasledujúce riadky sú pre vás.

Spoznajte rozdiely medzi mediáciou a súdnym konaním

Týždne vs. roky

Po podaní návrhu na súd musíte čakať na termín pojednávania. Ste v neistote, pretože neviete, kedy to bude. Keď požiadate mediátora o mediáciu, začne konať hneď. Termín prvého mediačného stretnutie určia účastníci mediácie spolu s mediátorom. Nemusia na nikoho čakať. Teoreticky to môže byť aj na druhý deň od kontaktovania mediátora a teoreticky na tomto stretnutí môžete aj vyriešiť spor. 

Podľa zákona o mediácii trvá mediácia maximálne 6 mesiacov, ak si účastníci s mediátorom nedohodnú dlhšiu dobu. Dôvodom môže byť napríklad dlhší pobyt v zahraničí či v nemocnici. Spotrebiteľský spor môže dokonca trva maximálne 90 dní. Pri trvaní mediácie hovoríme o týždňoch, nanajvýš niekoľkých mesiacoch. Frekvencia a aj počet stretnutí je pritom v rukách účastníkov. Súd vám termín pojednávania oznámi a nebude sa pýtať, či vám vyhovuje.

Čo je finančne výhodnejšie?

Na súde musíte počítať s rôznymi súdnymi poplatkami. Napríklad pri majetkových sporoch je poplatok 6% zo žalovanej sumy. Všetko dôležité o súdnych poplatkoch vrátane sadzobníka nájdete v zákone o súdnych poplatkoch. Veľkú položku tvoria poplatky za služby advokátov v stovkách až tisíckach eur. Strata času v prípade tiahlych súdnych sporov, môže spôsobiť finančné straty, najmä pri obchodných a majetkových sporoch. 

Pri mediácii na Slovensku rátajte so sumou v stovkách eur. Mediátori väčšinou majú cenníky na svojich stránkach. Cena je vždy súčasťou dohody o začatí mediácie, ktorú účastníci uzatvárajú s mediátorom pred začiatkom mediácie. Platíte iba služby mediátora, nemusíte platiť za advokátov. 

Zvyčajne sa strany sporu na poplatok skladajú v rovnakom pomere. Je to z dôvodu, aby nemali pochybnosti o nestrannosti mediátora, ktoré by mohli mať, ak by ho platil iba jeden z účastníkov. Ak má mediátor hodinovú sadzbu 50 eur, pri dvoch účastníkoch každý z nich zaplatí za hodinu 25 eur. Zároveň máte istotu, že spor uzavriete najneskôr do pol roka.

Dobrovoľnosť vs. povinnosť

Účasť na mediácii je vždy dobrovoľná. Na súd ísť musíte, ak vás vyzve. Pre niekoho to môže byť zároveň nevýhoda, ak je v situácii, že druhý na mediáciu nechce ísť. Stále môže využiť iné možnosti riešenia. Dobrovoľnosť predpokladá ochotu dohodnúť sa, spolupracovať a dodržiavať výslednú dohodu. Každý môže mediáciu ukončiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Viac o dobrovoľnosti si môžete prečítať v tomto príspevku.

Flexibilita vs. pevne stanovené pravidlá

Mediátori väčšinou vedia vyjsť s termínmi v ústrety a ponúknuť napríklad aj termíny v poobedných hodinách mimo pracovnej doby. Mnohí vedia za klientmi vycestovať, napríklad za imobilnými ľuďmi k nim domov alebo za pracovne vyťaženými ľuďmi do ich firmy. Takisto je možná mediácia na diaľku prostredníctvom videohovorov alebo písomne.

Formálnosť súdu vs. neformálnosť mediácie

V súdnej sieni má každý určené svoje miesto, sudca je v talári a konanie prebieha veľmi formálne podľa prísnych pravidiel. Strany sa označujú ako navrhovateľ a odporca alebo žalobca a žalovaný. Zvyčajne za ne hovoria advokáti. 

Mediácia je neformálna. Mediátor sa s klientmi zvykne na začiatku dohodnúť, ako sa budú navzájom oslovovať. Môžu si sami určiť, aké pravidlá chcú dodržiavať, ak nejaké. Stretnutia sú najčastejšie v kancelárii alebo na inom mieste, ktoré je menej formálne ako súdna sieň. Mediátorom záleží na tom, aby sa u nich klienti cítili príjemne a snažia sa im prispôsobiť. Napríklad aj v takej situácii, ak prídu s malým bábätkom, ktoré potrebuje pozornosť rodičov.

Rozhodujete sami za seba vs. necháte to na autoritu

Na súde o vás rozhoduje sudca, ktorý má obmedzený čas a niekedy sa drží zaužívaných spôsobov rozhodovania. Na mediácii máte riešenie vo svojich rukách. Môžete si zvoliť aj nezvyčajné riešenia, ktoré by vám predtým nenapadli. Najdôležitejšie je, aby vyhovovali vám, vo vašej konkrétnej situácii a podmienkach. Vy sa poznáte najlepšie. Ak si dohodu účastníci ušijú na mieru, je predpoklad, že s ňou budú spokojní a že budú motivovaní ju dodržiavať. Keď niekomu niečo nanútime zvonka, zväčša sa s tým nevie plne stotožniť.

Princíp výhra – výhra

Sudca sa snaží rozhodnúť spravodlivo podľa zákona. Zvyčajne jeden z účastníkov vyhráva a druhý prehráva. Minimálne jeden teda nebude s rozhodnutím spokojný a odvolá sa. Stáva sa, že nie je spokojná ani jedna strana.

Mediátora vystihujú tri N: 

  • nestrannosť, ktorá znamená, že nepreferuje záujmy ani jednej strany,
  • nezávislosť, čo znamená, že nech mediácia dopadne akokoľvek, nebude mať z toho žiadne výhody ani nevýhody,
  • nezaujatosť, teda neponúka svoje predstavy o riešení

Pomáha obom stranám, aby našli riešenie, ktoré oni považujú pre seba za najlepšie. Obom účastníkom dáva rovnakú váhu a rovnaký priestor podieľať sa na riešení. 

Ochrana vzťahov vs. spálenie mostov

Čím sú vzťahy užšie, tým môže byť väčší šok, ak vás niekto dá na súd. Ak jeden vyhrá a druhý prehrá, ako budú ďalej spolu vychádzať?. Ak niekoho zavoláme do mediácie, dávame mu tým najavo, že máme záujem o zmierlivé riešenie, že nás zaujíma aj jeho pohľad na vec a chceme zohľadniť aj jeho záujmy. Je to signál, že si chceme udržať dobré vzťahy. 

Pre niektorých ľudí môže byť ťažké spraviť prvý ústretový krok. Niektorí to vnímajú ako prejav slabosti alebo zraniteľnosti. V skutočnosti je to pozvánka, aby aj druhý spravil ústretový krok a mediácie sa zúčastnil. Zmierlivé riešenie vzťah posilní. Obaja sa môžu cítiť ako víťazi, lebo sa im spoločne podarilo nájsť riešenie, ktoré zohľadňuje potreby oboch.

Mediátor orientuje ľudí na spoluprácu namiesto súperenia. Nejde o to, kto vyhrá a kto bude porazený. Hľadáme riešenie, ktoré bude vyhovovať obom. Každý sa môže zapojiť. Každého vypočujeme. Snažíme sa navzájom sprostredkovať poznanie, ako sa asi cíti ten druhý a dávame priestor, aby všetci vysvetlili pohnútky svojho konania. Ako rozmýšľali, keď vyriekli zraňujúce slová? Skúsenosť s mediáciou môže ukázať spôsob, ako efektívne komunikovať a riešiť konflikty zmierlivo aj v budúcnosti.

O zmierlivé riešenie by sa mal vždy pokúsiť aj sudca. Záleží na praxi jednotlivých sudcov, či takto postupujú. Sudca môže využiť mediačné techniky, no nezabudnite, že vystupuje z pozície moci.

Prečítajte si Základné informácie o mediácii na jednom mieste

Dôvernosť a mlčanlivosť vs. verejné procesy a rozsudky

Súdne pojednávania sú verejné. Ktokoľvek sa môže prísť pozrieť, či už svokra, susedia, bývalá manželka alebo ľudia z konkurenčnej firmy. Takisto súdne rozhodnutia sú zverejňované v anonymizovanej podobe. Keď vás niekto pozná a vie, že sa súdite, vyčíta z nich, kto ako vypovedal, aj celú vašu situáciu. 

Na mediácii sú iba ľudia, ktorých sa spor týka a mediátor. Ak si potrebujú niekoho prizvať, napríklad psychológa, realitného makléra alebo právnika, môžu to spraviť iba so súhlasom všetkých strán. Navyše účastníkov a mediátora viaže mlčanlivosť o všetkom, čo sa v mediácii dozvedeli. Informácie by teda nemali predkladať na súde, resp. sudca by ich nemal pripustiť. Mediátor nemôže ísť vypovedať ako svedok. 

Úľava pre psychiku vs. stres z tiahleho sporu

Ľudia, ktorí sa súdia alebo sú v mediácii, sa často nachádzajú v zložitej situácii, s ktorou sú spojené vyhrotené emócie. Na súde sa môžu cítiť vo veľkom strese. Čím dlhšie táto situácia trvá, tým horšie. Zožiera vás neistota, dokedy to bude trvať a koľkokrát ešte pôjdete na pojednávanie. Súdne konania sa niekedy ťahajú aj niekoľko rokov. Mediácia tým, že je neformálna, dôverná a dáva priestor účastníkom zobrať svoj osud do vlastných rúk, umožňuje celú situáciu lepšie zvládnuť. Keď sa spor rýchlo ukončí, môžete ho hodiť za hlavu a žiť ďalej svoj život na kvalitatívne lepšej úrovni. Môžete byť na seba pyšný, že ste to zvládli.

Možnosť ísť do hĺbky

Sudca má okrem vás mnoho prípadov a pracuje ako na bežiacom páse. Mediátor vám dá v rámci dvoj až trojhodinového stretnutia dostatočný priestor prebrať všetko, čo vás ťaží a všetky témy, ktoré si potrebujete vyriešiť. Môžeme ísť do hĺbky a objaviť pravú príčinu sporu, ktorá sa často skrýva hlbšie pod povrchom. Iba tak môžu byť účastníci spokojní s výsledkom riešenia sporu.

Najmä v rodinnej oblasti často prežívame silné emócie. Sudcovia nemajú dostatočný priestor a mnohí nemusia mať ani dostatočné zručnosti na prácu s vyhrotenými emóciami. Mediátor pracuje aj s emóciami, čo je často kľúčové pri vyriešení sporu a prispieva to k spokojnosti klientov.

Keď potrebujeme riešiť viacero vecí súčasne

Súd rieši vždy jednu vec, ktorej sa týka návrh. Ak potrebujete viac vecí, musíte podať osobitný návrh. V rámci mediácie vieme vyriešiť viac vecí súčasne. Napríklad v rámci rozvodovej mediácie sa dohodnete na všetkých okolnostiach rozvodu a na celom porozvodovom usporiadaní – ako sa postaráte o deti, aká bude výška výživného, ako si rozdelíte majetok. Popritom môžete vyriešiť aj rôzne detaily, ktoré by sa do rozsudku nedostali. Napríklad, kto sa postará o domáce zviera alebo ako často sa budú deti stretávať so starými rodičmi.

Ako dať dobrý príklad deťom?

Rodičia, ktorí vyhľadajú pomoc mediátora, dávajú deťom dobrý príklad do budúcnosti. Napriek tomu, že sa rozchádzajú, sa vedia spolu na všetkom dohodnúť a potom tú dohodu aj dodržiavať. Pre deti je celkovo priaznivejšie, keď medzi rodičmi neprebieha tiahly a intenzívny boj kto z koho, ale rozídu sa zmierlivo.

Objavte všetko podstatné o rodičovskej dohode

Prekvapivo široké využitie mediácie

Možno ste si mysleli, že mediátori riešia iba rozvody a susedské hádky. Teoreticky môžeme mediáciu využiť všade tam, kde je možná dohoda, teda na občianske, rodinné, pracovné, obchodné a spotrebiteľské spory. Konkrétne príklady nájdete tu.

Mediácia má miesto dokonca aj v trestnom práve. Robí ju probačný a mediačný úradník. Prebieha medzi poškodeným a obvineným a predmetom je náhrada škody z trestného činu. Viac si o tom môžete prečítať tu.

Nie všetko môžeme vyriešiť mediáciou. Mediátor na začiatku zváži, či by mediácia pre vás mohla byť prínosná. Prípadne vám odporučí iné možnosti riešenia, napríklad aj súdne konanie. Je skvelé mať v prípade potreby možnosť obrátiť sa na súd.

Už poznáte rozdiely medzi alternatívnym riešením sporu formou mediácie a súdnym konaním. Viete, že mediácia je rýchla, dobrovoľná, dôverná, flexibilná, finančne výhodná a neformálna. Mediátor pomáha obom účastníkom rovnocenne vziať osud do vlastných rúk a nájsť riešenie, s ktorým sa obaja budú cítiť ako víťazi. Vieme ju využiť v širokom spektre životných situácií. Každý si môže vybrať, ktorý spôsob je preňho najvýhodnejší

Čo teraz?

Chcem vedieť viac o mediácii

Mám záujem o mediáciu

Prečítajte si aj o rozdiele medzi mediáciou a poradenstvom. Najmä, ak ste v situácii, že druhý na mediáciu nechce ísť.