V tomto príspevku sa dozviete viac o základných pojmoch v mediácii a získate odpovede na časté otázky.

Aký je význam slova mediácia

Pochádza z latinčiny od slova „medius“ s významom stredný, prostredný, nestranný, čo sú vlastne atribúty mediátora.

Čo je mediácia

Mediácia je jedným z alternatívnych spôsobov riešenia sporov. Alternatívou sa myslí alternatíva k súdnemu konaniu, k autoritatívnemu rozhodnutiu. Okrem nej poznáme aj ďalšie spôsoby, napríklad konciliácia, facilitácia či negociácia. Pre mediáciu je charakteristická nestranná osoba mediátora, ktorý nie je v spore priamo angažovaný.

Kto je mediátor

Mediátor je osoba s príslušným vzdelaním zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá pomáha sporiacim sa stranám dospieť k obojstranne prijateľnému riešeniu ich sporu. Nie je to obhajca (nezastupuje jednu zo strán, ale pomáha obidvom), sudca (nerozhoduje o výsledku, nezisťuje, kto zavinil situáciu), ani psychológ, párový terapeut, poradca, či „iba“ moderátor, ktorý by udeľoval slovo.

Čo teda mediátor robí? Zodpovedá za proces mediácie, aby prebiehal podľa zákona so všetkými formalitami a fázami. Mediátor predovšetkým vytvára bezpečné prostredie na diskusiu, usmerňuje klientov, aby hovorili otvorene o tom, čo potrebujú, čo je pre nich dôležité. Umožňuje klientom, aby vypočuli toho druhého a zároveň boli vypočutí. Odkrýva skryté potreby, ktoré si klienti potrebujú naplniť a motivuje ich hľadať riešenia. Účastníci majú plne v rukách rozhodovanie o riešení ich sporu.

Zároveň mediátor zaručuje, že výsledná dohoda bude v súlade so zákonom a dobrými mravmi, že bude vyvážená a aj kompletná, teda riešiť všetky časti sporu a budú v nej podchytené rôzne okolnosti, ktoré môžu nastať v budúcnosti. Dobre napísaná dohoda motivuje strany dodržiavať ju a v prípade potreby ju aj schváli súd.

Mediátor v sebe spája prvky viacerých povolaní. Niektorí mediátori sú pôvodným vzdelaním právnici, iní psychológovia, či sociológovia, ale nájdeme medzi nimi ľudí rôznych profesií. Veľmi dôležitá je ich osobnostná výbava a cit pre prácu s ľuďmi.

Ako sa stať mediátorom

Predpokladom je spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v akomkoľvek odbore vrátane vzdelania získaného na zahraničnej vysokej škole.

Na to, aby ste sa stali mediátorom, musíte okrem vyššie spomenutých podmienok úspešne absolvovať odbornú prípravu mediátorov. Tieto kurzy poskytujú na Slovensku viaceré zapísané vzdelávacie inštitúcie. Ich zoznam nájdete na tomto linku. Do zoznamu mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR je potrebné sa zapísať do pol roka po zložení skúšky. Mediátori sa musia neustále povinne vzdelávať, čiže aspoň raz ročne absolvovať povinný seminár.

Mediácia ako metóda a mediácia ako povolanie

Mediáciu ako metódu na riešenie sporu pomocou tretej osoby môže robiť aj laik. Môže to byť napríklad starosta, ktorý pomáha riešiť drobné spory medzi obyvateľmi v obci, či určená osoba v kolektíve, ktorá požíva dôveru a na ktorej sa ostatní zhodnú. Mediácia ako povolanie je podnikaním podľa osobitných predpisov, konkrétne podľa zákona č. 420/2004 o mediácii. Takýto zapísaný „certifikovaný“ mediátor musí splniť podmienky, o ktorých píšem vyššie, aby si za svoje služby mohol účtovať poplatky.

Ako si nájsť mediátora

Jednou z možností je vyhľadať ho v zozname mediátorov na tomto linku. Najlepšie je zvoliť filter „aktívny“ a príslušnosť k súdu najbližšie k vášmu bydlisku. Avšak nie všetci so statusom „aktívny“ aj naozaj aktívni sú. Napovedať vám môže napríklad to, či má mediátor uvedené všetky kontaktné údaje vrátane adresy kancelárie a webového sídla, pričom adresa webstránky je funkčná, prípadne či má aktuálne údaje o povinnom vzdelávaní v danom alebo predchádzajúcom roku.

Do konca roka 2022 funguje aj alternatívny zoznam mediátorov zapojených do projektu Ministerstva spravodlivosti, o ktorom píšem nižšie. Ide len o aktívnych mediátorov, takže v ňom spoľahlivejšie vyhľadáte dostupného mediátora. Nájdete ho na tejto stránke ministerstva v dolnej časti.

Ďalšou možnosťou je vyhľadať v internetovom vyhľadávači mediátora vo vašom okolí alebo takého, ktorý poskytuje svoje služby aj online.  Opýtajte sa tiež vašich známych na ich skúsenosti.

Čo sa týka špecializácie na konkrétne typy sporov, väčšina mediátorov rieši občianske, rodinné, pracovné aj obchodné spory. Niektorí sa špecializujú či inklinujú iba k niektorým druhom sporov. Rodinného mediátora nájdete napríklad v zozname členov Asociácie rodinných mediátorov Slovenska v sekcii Kontakt.

Nie všetci mediátori riešia aj spotrebiteľské spory – v tomto prípade je preto najlepšie si vyhľadať v zozname mediačné centrum, ktoré by malo na svojej internetovej stránke uverejňovať informácie o tom, či vykonáva takéto mediácie.

Za opýtanie nič nedáte. Väčšina mediátorov vás vie nasmerovať na kolegov, aj keby ste nespadali do ich „kompetencií“ alebo boli vo väčšej vzdialenosti.

Aký je cenník mediácie

Mediátori povinne zverejňujú svoj cenník v priestoroch kancelárie a na svojom webovom sídle. Zvyčajne je cena určená ako hodinová sadzba za každú začatú hodinu mediačného stretnutia. V prípade majetkových sporov býva cena vyjadrená percentom hodnoty sporu, ktoré je zvyčajne nižšie ako na súde. Niektorí mediátori majú jednotnú sadzbu na všetky typy sporov, iní rozlišujú typ sporu, ďalej, či ide o majetkový alebo nemajetkový spor, ale napríklad aj to, či účastníkom v obchodnom spore je živnostník alebo firma.

Mediátor vám pred začatím mediácie musí poskytnúť cenník k nahliadnutiu. Cena za mediáciu sa uvádza v dohode o začatí mediácie, ktorú klienti s mediátorom na začiatku spíšu. Obsahuje aj dohodu o tom, v akom pomere sa strany sporu búdu podieľať na platení (zvyčajne na polovicu) a akým spôsobom sa má uskutočniť úhrada.

Výnimkou sú spotrebiteľské spory. Spotrebiteľ platí maximálne 10 % z celkovej odmeny mediátora, najviac vo výške 20 €, zvyšok platí dodávateľ.

Bezplatná mediácia je možná pre klientov v materiálnej núdzi prostredníctvom Centra právnej pomoci, ak spĺňate podmienky priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci. Viac informácií vám poskytnú priamo v niektorej z kancelárií Centra právnej pomoci alebo aj konkrétny mediátor, ktorého si zvolíte.

V niektorých prípadoch mediáciu neplatia priamo klienti, ale je platená zo štátneho rozpočtu – ide o mediácie vykonávané pre klientov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré úrady poskytujú prostredníctvom takzvaných „priorít“. Do tejto kategórie spadá aj mediácia pre súdy v rámci aktuálneho projektu ministerstva, o ktorom píšem nižšie.

Aká je tradícia a súčasnosť mediácie na Slovensku

Mediácia bola oficiálne uzákonená v roku 2004 zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii, ktorý bol odvtedy viackrát novelizovaný.

Nadriadenou inštitúciou, ktorá vedie aj zoznam mediátorov, je Ministerstvo spravodlivosti SR. K začiatku apríla 2022 je v zozname zapísaných 879 aktívnych mediátorov, to znamená takých, ktorí nie sú zo zoznamu vyčiarknutí, ani nemajú pozastavenú činnosť. Z nich nie všetci sa mediácii aj aktívne venujú, prípadne niektorí ju vykonávajú popri inom zamestnaní alebo ako súčasť portfólia služieb.

Mediátori na Slovensku nemajú oficiálnu stavovskú organizáciu, v ktorej by mali povinné členstvo, na rozdiel, napríklad od advokátov alebo notárov, ktorí majú svoje komory. Pôsobia tu rôzne združenia mediátorov, napríklad Asociácia mediátorov Slovenska alebo Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov či Asociácia mediačných centier Slovenska. Tieto zvyšujú povedomie o mediácii, vzdelávajú budúcich aj zapísaných mediátorov, vydávajú odborné knihy a organizujú konferencie.

V rokoch 2020 – 2022 prebieha na Slovensku projekt, ktorý som už spomenula, s názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie  a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“, ktorého cieľom je zvýšenie využívania mimosúdnych foriem riešenia sporov, skrátenie súdneho konania či času sudcov potrebného na riešenie sporov a vytvorenie novej pozície špecialistu pre oblasť trestnej mediácie.

Čo znamená mediácia a probácia

Možno ste už počuli o mediačnom a probačnom úradníkovi. Toto nie je mediátor – podnikateľ, o akom sme hovorili doteraz, ale štátny zamestnanec na súde, ktorý rieši mediáciu v trestných veciach, kde účastníkmi sú poškodený a obvinený a predmetom je náhrada škody, ktorá vznikla trestným činom. Vykonáva tiež probáciu, teda dohľad nad obvinenými, obžalovanými a odsúdenými.

Aký je rozdiel medzi mediáciou v civilnom a trestnom konaní

Mediáciu v civilných veciach robí mediátor – podnikateľ zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti podľa zákona o mediácii. Mediáciu v trestných veciach robí spomínaný probačný a mediačný úradník podľa zákona č. 550/2003 o probačných a mediačných úradníkoch.

Mediácia v zahraničí

Mediácia ako metóda riešenia sporu pomocou tretej osoby existuje už od staroveku.

Mediácia ako ju poznáme a používame dnes má najväčšiu tradíciu v Spojených štátoch amerických a Kanade, kde sa začala uplatňovať koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia a odkiaľ sa rozšírila do sveta. Na Slovensko sa mediácia dostala z Veľkej Británie.

Mediáciu využívajú vo všetkých štátoch Európskej únie, pričom pravidlá sa rôznia. Napríklad v Českej republike je povinné sa zúčastniť na informatívnom stretnutí, ktoré účastníkom nariadi autorita, napríklad súd. Rozlišujú takzvaných „zapísaných“ a „nezapísaných“ mediátorov. Ten, kto nie je zapísaný v registri, nemusí splniť predpoklady a dodržiavať zákonné povinnosti, ale nemôžu mu prideliť klientov v rámci nariadenej mediácie. Český zákon o mediácii je z roku 2012.