Mediácia

Konzultácia
€ 19 / začatá pol hod.

Konzultácia s dvomi účastníkmi
€ 38 / začatá hod.

Predmediačná činnosť
€ 58

Mediácia nemajetkových sporov
€ 26 / osoba / začatá hod.

Mediácia majetkových sporov
€ 38 / osoba / začatá hod.

v prípade dosiahnutia dohody 1% z hodnoty majetku

Spísanie mediačnej dohody nemajetkový spor
€ 72

Spísanie mediačnej dohody majetkový spor
€ 96

Spísanie záznamu z mediačného stretnutia
€ 22

Spísanie záverečnej správy z mediácie
€ 28

Online mediácia
rovnako ako osobná

Telefonická a emailová konzultácia
€ 19 / začatá pol hod.

Zrušenie stretnutia menej ako 24 hod. vopred
v cene 1 h mediácie

K cenám sa neúčtuje DPH

Poradenstvo

Individuálne poradenstvo
€ 24 / začatá hod.

Zľava - 5. stretnutie v trvaní 1 hod.
ZDARMA

Online a telefonické poradenstvo
€ 24 / začatá hod.

Zrušenie termínu menej ako 24 hod. vopred
€ 10

K cenám sa neúčtuje DPH

Neváhajte sa na mňa obrátiť

aj v prípade, ak neviete, či je váš problém vhodný na mediáciu

Mediátorke patrí za výkon mediácie odmena bez ohľadu na spôsob skončenia mediácie.
Cena sa účtuje za každú začatú hodinu mediačného stretnutia.

Cena za výkon mediácie sa stanovuje vzájomnou dohodou zúčastnených a vždy písomne v dohode o začatí mediácie.

Súčasťou je dohoda sporiacich sa strán na pomere platenia, zvyčajne platia v rovnakom pomere.

Predmediačná činnosť zahŕňa úkony potrebné k začatiu mediácie: prijatie žiadosti o mediáciu, oboznámenie sa s prípadom, oslovenie druhej strany a v prípade, že k mediácii nedôjde, vystavenie správy o predmediačnej činnosti.
Poplatok za predmediačnú činnosť sa neplatí, ak sa sporiace strany samé dohodnú na účasti na mediácii.

Poplatok za predmediačnú činnosť je splatný na základe zálohovej faktúry vystavenej po prijatí žiadosti o mediáciu.

Druhú stranu bude mediátorka kontaktovať po pripísaní čiastky na účet.
V prípade, že druhá strana odmietne účasť na mediácii, suma za predmediačnú činnosť sa nevracia.

Prípadné ďalšie náklady a poplatky mimo výkonu mediácie, napríklad na notára, znalca, tlmočníka, advokáta, administratívne poplatky, atď., ktorých potreba vyplynie počas mediácie, znášajú sporiace sa strany. Mediátorka na ich vznik strany vždy vopred upozorní.