MGR. Adriana Fischer - mediátorka

O mediátorke

Považujem v živote za veľmi dôležité mať dobré vzťahy. Rada by som ľuďom pomohla, aby také mohli mať prostredníctvom mediácie a individuálneho poradenstva v kríze.

Dokážem vidieť v ľuďoch to najlepšie. Verím, že za všetkými prejavmi, ako sú, napríklad, hnev, agresivita, obviňovanie, výčitky či manipulácia, sú ukryté nenaplnené potreby. Tie sú pre všetkých ľudí univerzálne a navzájom nás spájajú. Keď pochopíme túto vzájomnú príbuznosť, dokážeme sa do druhých vcítiť, pochopiť, čo im chýba a vďaka tomu vyriešiť náročnú situáciu obojstranne prijateľne.

Vnímam, že v minulosti ľudia nekládli taký dôraz na medziľudské vzťahy. V rodinách bola hodnotou poslušnosť, nie vzájomný rešpekt a dôvera. Naše dedičstvo si berieme so sebou a točíme sa v pomotaných nefunkčných vzťahoch. Mnohí ľudia vo veku, kedy si zakladajú vlastné rodiny, sa chcú zbaviť týchto vzorcov z detstva, no nevedia, kde začať a ktorú cestu si vybrať. Mnohí si to ani neuvedomia, kým sa neocitnú v rozpadajúcom sa vzťahu.

Verím, že to môže byť inak, lepšie. Že sa môžeme naučiť pristupovať k druhým s rešpektom a prispôsobiť tomu svoju komunikáciu. Vďaka tomu sa vieme mnohým konfliktom vyhnúť a ostatné vyriešiť tak, aby nás v živote posunuli ďalej.

Základom mediácie je rešpektujúca komunikácia. Používam ju nielen v práci, ale aj v súkromí. Niekto povie, že je to zložité, že sa to nenaučí, že to nie je preňho a podobne. Moja skúsenosť je, že je to jediné, čo naozaj funguje. Na mediácii klienti, ktorí sa dovtedy iba urážali, sa vedia spolu rozprávať. Po troch hodinách v jednej miestnosti, čo si na začiatku nevedeli ani predstaviť, zistia, že si toho povedali viac ako doma za niekoľko mesiacov. Pretože doma im chýbal tlmočník, ktorý by ich vzájomné urážky preložil do jazyka potrieb.

Som ako detektívka ľudských motívov, ktoré objavujem, vyťahujem na svetlo a tlmočím druhým. Pomáham ľuďom upratať si v sebe, chápať sa navzájom, byť schopní vidieť, čo ich spája. Osvetľujem cestu konfliktom, na konci ktorej je riešenie prijateľné pre oboch.

Na mediácii okrem toho, že vyriešite váš konflikt, zažijete skúsenosť s rešpektujúcou komunikáciou a uvidíte jej silu. Môže to byť pre vás inšpirácia do ďalšieho života.

Mediácia je alternatíva k súdnemu konaniu, ktoré na Slovensku trvá v priemere 22 mesiacov. Mediácia trvá niekoľko stretnutí, ktorých dĺžka a frekvencia je vo vašej réžii. Okrem úspory času ušetríte aj peniaze za advokátov a súdne konanie. Riešenie máte vo vlastných rukách. Vyberiete si také, ktoré vám bude vyhovovať.

Mediácia má najväčšiu tradíciu v USA, odkiaľ sa postupne preniesla do sveta, aj na Slovensko v dnešnej podobe. V niektorých krajinách je pred podaním na súd povinné prvé stretnutie s mediátorom. Pre ich obyvateľov je osloviť mediátora také samozrejmé, ako na Slovensku obrátiť sa na súd. Cieľom mediácie je aj odľahčiť a zefektívniť fungovanie súdov a zlepšiť ľuďom prístup k spravodlivosti vďaka tomuto rýchlemu a efektívnemu nástroju. Verím, že mediácia je budúcnosť riešenia sporov.

Absolvovala som odbornú prípravu mediátorov a som zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 2029.

Som členkou Asociácie rodinných mediátorov Slovenska (ARMS) a mediátorkou s garanciou Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov (SIMARS).

Pôsobím v tíme Mediačnej kancelárie Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Som signatárkou Zeleného sľubu “Mediators Green Pledge” v rámci World Mediators Alliance on Climate Change.

Mediáciu vykonávam podľa Zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii.

Mediáciu vediem v slovenčine a v angličtine.

Spolupracujem s advokátmi, psychologičkami, realitnou maklérkou a hypotekárnym poradcom.

Dozerám na priebeh mediácie, zodpovedám za zákonnosť výslednej dohody a zabezpečujem, aby každý účastník dostal priestor, aký potrebuje na vyjadrenie svojich stanovísk.

Vytváram bezpečné prostredie prajné pokojnému dialógu, atmosféru spolupráce a dôvery. Snažím sa premeniť súperenie na spoluprácu.

Pomáham navzájom komunikovať a hľadať možné riešenia danej situácie tak, aby výsledok vnímali všetci ako svoju výhru. O prípade nerozhodujem, nenavrhujem riešenia, nevnucujem vlastné predstavy ani nikoho do ničoho netlačím.

Mediáciou sa môžu úspešne riešiť rodinné, pracovné, občianske a obchodné spory

Kedy vyhľadať mediátora

Ak máte s niekým spor, ktorý neviete sami vyriešiť, nechcete sa však ťahať po súdoch a platiť nemalé peniaze za súdne konanie, ale chceli by ste sa pokúsiť dohodnúť na obojstranne prijateľnom riešení.

Mediácia je možná aj v prípade, ak sa už začalo súdne konanie, pričom sa vám vráti časť zaplatených súdnych poplatkov podľa toho, ako ďaleko ste na súde pokročili.

Mediáciou sa môžu úspešne riešiť rodinné, pracovné, občianske a obchodné spory.

Avšak nie vždy je mediácia vhodná a možná.

V ktorých prípadoch?

 • Rozvod manželstva, určenie otcovstva, zverenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti
 • Ak osoba nie je plnoletá alebo nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • Ak ide o trestný čin
 • Správne veci, napríklad pokuty, poplatky, platenie daní
 • Hlboké krízy, ktoré by mal riešiť psychológ
 • Zjavne nerovné postavenie sporiacich sa strán
 • Prípady, kedy je prítomná závislosť od alkoholu alebo iných látok

Mediáciu v spotrebiteľských sporoch nevykonávam. Obráťte sa na niektoré z mediačných centier uvedených v zozname na stránke Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré má oprávnenie vykonávať mediáciu v týchto sporoch.

Prečo si vybrať mediáciu

Prečo si vybrať mediáciu

Rýchlosť

Súdne konanie na okresných súdoch na Slovensku trvalo v roku 2019 priemerne 21,6 mesiaca. Prostredníctvom mediácie môžete váš spor vyriešiť v priebehu niekoľkých stretnutí, ktorých počet a dĺžka závisí od vás a vašich potrieb. Termín stretnutia vám väčšinou viem dať v priebehu najbližších dní.

Nemusíte čakať ako na súde, kde termín prvého pojednávania dostanete často až po niekoľkých mesiacoch. V rámci jedného mediačného konania môžete zároveň riešiť viacero sporov, čo na súde nie je možné.

Ušetrené náklady

Oproti súdnemu konaniu, je mediácia omnoho menej finančne náročná, keďže hradíte iba služby mediátora, aj to na polovicu s druhou stranou sporu, ak sa nedohodnete inak.

Nemusíte si platiť advokátov, právne služby, súdne trovy a nestrácate ani kvôli súdnym prieťahom a dlhom čase strávenom v neistote.

Dôvernosť

Na mediácii je len mediátor a sporiace sa osoby. Nemusíte sa preto obávať, že by sa vaše problémy verejne pretriasali, ani že by tým utrpela vaša povesť. Sme viazaní mlčanlivosťou, takže všetko, čo sa dozvieme, ostane medzi nami.

Na rozdiel od rozhodnutí súdu, sa mediačné dohody nikde nezverejňujú.

Neformálnosť

Rozprávame sa v príjemnom prostredí kancelárie a nemusíme dodržiavať prísne zákonitosti súdneho procesu. Neoznačujeme sa pojmami navrhovateľ a odporca, neprebieha dokazovanie.

Možnosť mať to vo svojich rukách

Nemusíte sa spoliehať na to, že o vás rozhodne niekto iný a riskovať, že to bude vo váš neprospech, prípadne trvať pridlho. Tu rozhodujete sami za seba a máte priestor na to, aby sa zohľadnili vaše potreby, aby vás druhá strana vypočula a mohli ste nájsť spoločnú reč.

Môžete navrhovať aj netradičné riešenia, pokiaľ sa na nich zhodnete. Výsledkom je dohoda prijateľná pre všetkých zúčastnených.

Dobré vzťahy

Mediácia vám dáva šancu na urovnanie naštrbených vzťahov alebo, ak to už nie je možné, aspoň na to, aby sa nezhoršovali. Oceníte to, najmä v situácii, kedy je nutné, aby ste sa ďalej stretávali a spolupracovali.

Príkladmi sú rozvedení rodičia, ktorí sa musia ďalej starať o spoločné deti alebo obchodní partneri, ktorí fungujú spolu v rámci firmy, či susedia, ktorí sa stretávajú v bytovke.

Ak si s nimi v pokoji vyjasníte situáciu a nájdete prijateľné riešenie, nebudete sa im musieť vyhýbať a zažívať stres z ďalších stretov.

Menší psychický otras

Už samotná situácia, v ktorej sa nachádzate, môže byť náročná a stresujúca. Ak máte možnosť vyriešiť ju rýchlo, dôverne a k obojstrannej spokojnosti, môže vám to pomôcť lepšie zvládnuť zložité životné okolnosti a rýchlejšie sa zotaviť.

Často kladené otázky

 • Rozvádzam sa. Musím ísť aj tak na súd alebo dá sa to cez vás?

  Manželstvo môže rozviesť iba súd, ale prostredníctvom mediácie si môžete dohodnúť starostlivosť o spoločné deti a výšku výživného. Rodičovskú dohodu v prípade rozvodu predkladáte súdu na schválenie. Skráti sa vám tým konanie a ponecháte si usporiadanie po rozvode vo svojich rukách.

  Následne môžete dohodou rozdeliť aj váš spoločný majetok. Je tiež možné dohodovať zmeny, napríklad ak už máte dlhšie po rozvode a potrebovali by ste zmeniť výšku výživného, aby pokrývala zmenené potreby dieťaťa.

 • Čo všetko si môžeme dohodnúť ohľadom detí pri rozvode?

  Predovšetkým, či budú deti v osobnej starostlivosti jedného z rodičov (a ktorý to bude) alebo v striedavej osobnej starostlivosti. Stretávanie s rodičom, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti. Výšku výživného, prípadne ostatné výdavky – mimoriadne výdavky, školné, mimoškolské aktivity, atď., poberanie prídavku a daňového bonusu.

  Vzájomné informovanie o deťoch. Kde budú mať trvalý pobyt. Ale aj iné náležitosti, ktoré považujete za dôležité, napríklad škola, choroba dieťaťa, vierovyznanie, starostlivosť o domáce zvieratá, stretávanie sa so starými rodičmi a inými členmi rodiny, krúžky, štýl výchovy, atď. Výsledná dohoda vám bude šitá na mieru, lebo si ju vytvoríte sami.

 • Čo si mám so sebou priniesť na mediáciu?

  Občiansky preukaz, kontakt na druhú stranu sporu (telefón, adresu, príp. e-mail) a dokumentáciu k sporu, ak máte.

 • Nechcem sa súdiť, ale neviem, či sa moja vec dá riešiť dohodou

  Neváhajte využiť bezplatnú telefonickú konzultáciu, počas ktorej posúdim, či je váš prípad vhodný na mediáciu. V mojej kancelárii riešime rodinné, občianske a pracovné spory. Sú ale prípady, kedy ani v rámci týchto oblastí nie je mediácia možná alebo vhodná, čo najlepšie posúdim, ak mi poviete podrobnosti o vašej situácii.

  Mediáciu spotrebiteľských ani obchodných sporov nevykonávam.

 • Koľko sa platí za mediáciu a kto to zaplatí?

  Za prevzatie vášho prípadu zaplatíte 60 €. V cene toho je úvodné stretnutie, na ktorom od vás prevezmem dokumenty, poviete mi podrobnosti o vašom spore, naštudujem si prípad, založím spis, kontaktujem druhú stranu sporu. V prípade, že by s účasťou nesúhlasila, v cene je aj záverečná správa o tom, že ste iniciovali mediáciu.

  Cena samotnej mediácie závisí od druhu sporu, prípadne výšky majetku, ak ide o majetkový spor a samozrejme od dĺžky mediácie, keďže vychádzame z hodinovej sadzby za každú začatú hodinu mediačného stretnutia. Pre presnejšiu predstavu prejdite v menu na sekciu cenník.

  Cena sa stanovuje písomnou dohodou pred začatím mediácie, kedy si aj sporiace strany dohodnú, v akom pomere zaplatia – zvyčajne je to na polovicu. Všetko podstatné ohľadom cenníka, spôsobe a čase platenia, si povieme vopred.

  Náklady na prizvané osoby ako sú znalec, tlmočník či advokát, ako aj na služby mimo výkonu mediácie, ktorých potreba by vyplynula počas mediácie, napr. služby notára, si uhrádzajú klienti. Budete na to vždy upozornení, ak by taká situácia mala nastať.

  Ak ste v hmotnej núdzi a mediáciu si preto nemôžete dovoliť, obráťte sa, prosím, na Centrum právnej pomoci, ktoré posúdi váš prípad a môže vám sprostredkovať bezplatnú mediáciu.

 • Bojím sa vzájomného stretnutia, hádok a kriku. Musím sa vidieť s tým človekom?

  Ako mediátorka dohliadam na pokojný a kultivovaný priebeh stretnutí. Neskáčeme si do reči, nezvyšujeme hlas, snažíme sa hľadať konštruktívne riešenia. Sú situácie, keď má jedna zo strán obavy zo stretnutia, alebo sa strany vyslovene nechcú ani vidieť.

  V tom prípade sú možné a niekedy aj vhodné oddelené stretnutia, čiže sa stretávam osobitne s každým a sprostredkujem stanovisko druhej strany. Nevýhodou je časovo väčšia náročnosť a tiež navýšenie nákladov.

 • Nebudete na mňa tlačiť alebo ma nejakými šikovnými trikmi vmanévrovať do niečoho, čo nebudem chcieť?

  Som nezaujatá, váš spor sa ma osobne nedotýka, nemám žiadny osobný záujem na vašom spore, nesledujem žiadne výhody. Som tiež nestranná, takže nikomu nenadŕžam. Nie som nikoho spojenec, nikoho nezastupujem. Som tu rovnocenne pre všetky strany sporu.

  Postavenie účastníkov je rovnocenné. Každý môže vyjadriť svoje názory, či potreby. Dostane na to priestor, aký potrebuje a jeho slovo má rovnakú váhu ako slová ostatných účastníkov. Dohliadam na proces, ale obsah vašej dohody je výlučne na vás. Ja garantujem jej súlad so zákonom a s dobrými mravmi. So znením dohody musia súhlasiť všetky strany sporu, čiže sa nemôže stať, že podpíšete niečo, s čím by ste nesúhlasili.

  Keďže je mediácia dobrovoľná, znamená to tiež, že ju môžete kedykoľvek a v ktorejkoľvek fáze ukončiť aj bez udania dôvodu. Ostáva vám tiež právo obrátiť sa ohľadom vášho sporu na súd.

 • Už sa súdime. Môžem ešte aj tak využiť mediáciu?

  Áno a dokonca ušetríte. Ak skončíte súdne konanie schválením zmieru do začiatku pojednávania, vrátia vám 90 % zo zaplateného poplatku. Po začatí pojednávania je to 50 %. Ak vyriešite časť sporu dohodou, vrátia vám 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tej veci.

 • Výsledná dohoda má akú váhu? Dá sa to nejako vymáhať, ak sa nedodrží?

  Dohoda je právne záväzná, ale môžete si ju „poistiť“ tým, že ju spíšete vo forme notárskej zápisnice alebo dáte schváliť súdu. V tom prípade, ak by druhá strana dohodu nedodržala, napríklad by vám nesplácala dlh tak, ako ste sa dohodli, mohli by ste hneď podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie.

 • Nechcem sa súdiť, ale neviem, či sa moja vec dá riešiť dohodou.

  Neváhajte využiť bezplatnú telefonickú konzultáciu, počas ktorej posúdim, či je váš prípad vhodný na mediáciu. V mojej kancelárii riešime občianske, obchodné, rodinné a pracovné spory. Sú ale prípady, kedy ani v rámci týchto oblastí nie je mediácia možná alebo vhodná, čo najlepšie posúdim, ak mi poviete podrobnosti o vašej situácii.

  Mediáciu spotrebiteľských sporov nevykonávam.

 • Nemám doklad o tom, že som kamarátke požičala peniaze a nechce mi ich vrátiť. Môžem sa vám aj tak ozvať?

  Samozrejme. V mediácii sa nerobí dokazovanie. Pôžičky dokážu pokaziť vzťahy. Niekedy si dlžník neuvedomuje vážnosť situácie, veď si požičal od kamaráta, niekedy nekomunikuje, lebo jeho finančná situácia sa nevyvíja podľa jeho predstáv a vstupuje do toho aj pocit hanby.

  Toto všetko je možné si v pokoji objasniť počas mediácie, dohodnúť si prijateľné riešenie a súčasne obnoviť priateľské vzťahy.

 • Už mi ani nezdvihne telefón a aj tak sa s ním nedá rozprávať, tak ako mám vôbec začať mediáciu s takým človekom?

  Práve tu sa ukazuje výhoda neutrálneho mediátora ako autority a tretej osoby nezainteresovanej vo vašom spore. Ak niekoho ako mediátorka oslovím, dôjde mu, že druhá strana myslí riešenie situácie vážne. Zároveň je to preňho signál protistrany o vôli dohodnúť sa a riešiť to, pokiaľ možno, mimosúdne.

  Samozrejme, keďže je mediácia dobrovoľná, nikoho nemožno nútiť zúčastniť sa jej.

 • Odporučil nás súd. Musím ísť na mediáciu?

  Mediácia je podľa slovenskej legislatívy dobrovoľná, aj keď vás posiela súd. Ak zvážite, že sa na nej nechcete zúčastniť, budem vašu vôľu rešpektovať a vystavím vám o tom záverečnú správu pre súd. Niekedy ľudia nevedia, čo si pod mediáciou majú predstaviť, alebo v čom by im mohla pomôcť.

  Snažím sa každému podať dostatok informácií a zodpovedať otázky, aby sa vedel rozhodnúť, či je to preňho vhodné.