Prinášame vám prehľad dôležitých informácií, ktoré sa vám hodia, ak riešite, ako si rozdeliť majetok.

1. Pozor na lehotu

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) zaniká spolu so zánikom manželstva. Dohodu o vyporiadaní BSM počas manželstva, resp. pred rozvodom nie je možné spraviť, pretože majetok, ktorý sa má vyporiadať, sa stále formuje. Takáto dohoda by bola neplatná. Je možné si na stretnutí s mediátorom rozdelenie predbežne prejsť a samotné vyporiadanie spraviť po rozvode.

Po zániku BSM máte na vyporiadanie majetku tri roky. Počas tejto lehoty sa môžete vyporiadať dvomi spôsobmi – vzájomnou dohodou alebo prostredníctvom súdu. Ak do troch rokov nedôjde k vyporiadaniu alebo k podaniu návrhu na súd, hnuteľné veci ostávajú tomu, kto ich užíva a nehnuteľné prejdú do podielového spoluvlastníctva, teda každý bude mať polovičný podiel. Ak ste lehotu nestihli, vyporiadavate podielové spoluvlastníctvo. Poďme sa zamerať na vyporiadanie dohodou. Tam sú tiež dve možnosti – buď to zvládnete sami alebo s asistenciou odborníka, napríklad mediátora. Výsledkom mediácie je písomná právne záväzná dohoda, na základe ktorej je možné vykonať vklad do katastra nehnuteľností.

2. Rozšírenie, zúženie a zrušenie BSM počas manželstva

Počas trvania manželstva je možné zúžiť alebo rozšíriť BSM dohodou formou notárskej zápisnice. Rozšírenie znamená, že do BSM zahrnieme aj majetok, ktorý tam podľa zákona nespadá. Napríklad, ak niečo počas trvania manželstva dostaneme darom alebo zdedíme. Musí to byť počas manželstva, nie pred ním. Zúžením naopak určitý majetok vyjmeme z BSM. Hovoríme vždy o majetku nadobudnutom počas trvania manželstva. Zrušiť BSM počas manželstva môže len súd zo závažných dôvodov alebo v prípade, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť a druhý podá návrh na súd.

3. Čo všetko patrí a nepatrí do BSM

Patrí tam všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a nadobudli ste to počas trvania manželstva. Výnimkou sú veci získané dedičstvom, darom, navrátením v reštitúcii alebo slúžiacim osobnej potrebe či výkonu povolania len jedného z manželov.

4. Nezabudnite na dlhy

Predmetom vyporiadania sú aj všetky dlhy, ktoré vznikli počas trvania manželstva vrátane spoločnej hypotéky.

5. Hodnota majetku

Pri vyporiadaní vychádzame z aktuálnej hodnoty majetku. Predmetom mediácie môže byť aj spôsob, ako oceniť nehnuteľnosť. Pokiaľ sa na hodnote majetku alebo spôsobe jej určenia zhodujete, prípadne už máte odhad znalca, poslúži to ako podklad na mediáciu. Ak sa nezhodujete, je lepšie počkať do mediácie, ako by ste investovali do posudku, ktorý možno druhou stranou nebude prijatý.

6. Čo s „miešaním“ majetku

Platí zásada, že každý je oprávnený požadovať naspäť, čo investoval zo svojho výlučného vlastníctva a rovnako vrátiť, čo zo spoločného vložil na svoj ostatný majetok. Nehnuteľnosti, veci a peniaze, ktoré ste nadobudli pred manželstvom, patria výlučne vám. Problém nastáva pri premiešavaní, keď ste, napríklad, mali na účte vaše peniaze a potom tam začali prichádzať spoločné. Je dobré na to myslieť na začiatku aj počas manželstva a viesť si evidenciu.

7. Zabudnutý majetok

Ak sa po vyporiadaní, či už dohodou alebo súdom, objaví majetok, ktorý nebol vo vyporiadaní zahrnutý, platí rovnaká zásada ako po uplynutí lehoty troch rokov na vyporiadanie. Ak ide o hnuteľnú vec, ostáva tomu, kto ju užíva, ak o nehnuteľnosť, stane sa podielovým spoluvlastníctvom.

8. Zohľadnenie starostlivosti o deti a domácnosť

Najmä zo strany mužov sa stretávam s prístupom, že väčší podiel by mal patriť tomu, kto sa vo väčšej miere zaslúžil o nadobudnutie majetku. V zmysle tohto by boli znevýhodnené ženy, ktoré boli na materskej či rodičovskej dovolenke, počas ktorej nemohli vôbec alebo plnohodnotne pracovať a v dôsledku čoho mohli mať sťažený prístup na pracovný trh alebo nižšie ohodnotenie. Rovnako ženy, ktoré majú nižšie mzdy pre skrátený pracovný úväzok či živnosť, pretože starostlivosť o deti a domácnosť im nedovoľuje pracovať naplno. Čo hovorí o tomto zákon? „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. … Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“ Teda aj materská alebo rodičovská dovolenka a starostlivosť o deti a domácnosť sa berie ako investícia do rodiny. Nižší zárobok neznamená automaticky nižší podiel na majetku.

9. Čo si pripraviť pred vyporiadavaním BSM u mediátora

Mediátor potrebuje informáciu, aký dlhý čas uplynul od rozvodu. Pre urýchlenie mediačného konania je dobré prichystať si zoznam, čo všetko idete vyporiadavať vrátane dlhov a mať prehľad, koľko peňazí ste vložili zo svojho alebo investovali zo spoločného majetku na svoj výlučný. Výhodou môže byť, ak poznáte aj hodnotu majetku. Ako sme ale písali vyššie, nie je to nevyhnutnosť. V prípade, ak sa nezhodnete na tom, čo všetko patrí do majetku alebo akú má hodnotu, bude to tiež predmetom mediácie. Ak máte BSM rozšírené alebo zúžené, prineste so sebou aj príslušnú notársku zápisnicu.

10. Náležitosti dohody

Dohoda, ktorá sa týka nehnuteľnosti, musí byť písomná. Všetky podpisy na dohode sa musia nachádzať na tej istej listine. Podpisy spoluvlastníkov musia byť osvedčené. Účinnosť nadobúda dohoda vkladom do katastra. Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, je právne záväzná. Na jej základe môžete podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo na vykonanie exekúcie, ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom či rozhodcovským orgánom. Mediátor k mediačnej dohode pripojí svoj podpis, aj keď účastníkmi dohody sú iba manželia. Táto povinnosť, podpísať dohodu alebo naopak ju nepodpísať v prípade, ak odporuje zákonu, obchádza zákon alebo sa prieči dobrým mravom, vyplýva mediátorovi zo zákona o mediácii.

Všetko potrebné ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho vyporiadania nájdete v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Z. z. – paragrafy 143 až 151.

Bonus na záver:

Jazykové okienko: Ako je to správne? Vyporiadať alebo vysporiadať majetok?

Ani jeden z výrazov nie je spisovný. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka z roku 2003 sú spisovnými výrazy „vyrovnať sa“, „porátať sa“„usporiadať“.  Ako príklad slovník uvádza „majetkové vyrovnanie“ a „majetkové usporiadanie“. V príslušnom zákone, ktorým je občiansky zákonník, sa používa výraz „vyporiadanie“, ktorý preberajú aj právnici a predstavitelia iných profesií. Občiansky zákonník pochádza z roku 1964 a nájdeme v ňom mnoho dnes už archaicky znejúcich slov či viet. V tomto texte som sa držala výrazu používaného v zákone, ktorý, hoci je nespisovný, je všeobecne známy širokej odbornej aj laickej verejnosti.

Teraz už viete všetko potrebné o tom, ako vyporiadať BSM po rozvode. Vzor vyporiadania BSM dohodou tu nenájdete, pretože v mediácii pristupujeme ku každému individuálne. Nie preto, že to dobre znie, ale z rešpektu voči klientom a ich rôznorodým životným situáciám.